HRV/ENG

Ovu web stranicu izrađuje i posjeduje LITOPS, obrt za upravljanje projektima i resursima, vl. Anica Šimunec, Čalinec, 42243 Maruševec, OIB: 99200365306. Osoba za kontakt za više informacija o zaštiti osobnih podataka na ovoj stranici vlasnica je tvrtke na e-mail info@litops.hr ili info@visitnorthcroatia.com

U interesu je tvrtke zaštititi vaše podatke i obvezuje se da neće distribuirati nikakve podatke bez vašeg pismenog pristanka.

VISIT NORTH CROATIA i LITOPS prikupljaju korisničke podatke samo u svrhu poslovne suradnje na sljedeće načine:

  1. Izravno od strane samih korisnika na način da ih sami korisnici daju vlasnicima poduzeća kao upraviteljima obrade podataka koji su neophodni za pružanje odgovarajućih usluga. Kako bi primio odgovarajuće usluge, korisnik može, uz pristanak, pružiti sljedeće podatke potrebne za uspostavljanje poslovne suradnje:

a) ime i prezime;

b) adresa;

c) kontakt telefon i / ili broj mobitela;

d) kontaktni podaci e-pošte (adresa e-pošte).

  1. Automatski posjetom našim web stranicama, koja je povezana s mrežnim identifikatorima (adrese internetskog protokola i identifikatori kolačića, kao što je Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i / ili kupaca).
  2. Pretplatom na naš popis e-pošte i bilten, posjetitelj se slaže da će dobivati informacije o prošlim i budućim postovima, novim ponudama, blogovima, slikama itd. Da bi se pretplatio na naš popis e-pošte, posjetitelj je ispunio obrazac Mailchimp sa svojom adresom e-pošte i pristaje na primanje e-pošte takve vrste. Na kraju svakog takvog e-maila korisniku se nudi mogućnost da zaustavi buduće primanje takvih e-mailova.

ŠTO SU KOLAČIĆI I KAKO DJELUJU?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj kada posjetite određeno web mjesto. S kolačićima web stranica pamti vaše radnje i željene postavke (kao što su prijava, jezik, veličina fonta itd.) tijekom dužeg vremenskog razdoblja, tako da ih ne morate ponovno unositi svaki put kad se vratite na tu web stranicu.

Kolačiće možete kontrolirati ili brisati kako želite. Za više informacija posjetite: aboutcookies.org. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na vašem računalu, a većina postavki preglednika omogućuje vam blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete morati ručno prilagoditi neke željene postavke svaki put kada posjetite web stranicu, a određene usluge i značajke možda neće biti dostupne.

Ova web stranica koristi Google Analytics kojim prvenstveno prate promet i zemljopisni položaj korisnika koji posjećuje stranicu.

PRAVA KORISNIKA

LITOPS, kao voditelj obrade podataka, na temelju podnesenog pismenog zahtjeva korisnika u obliku e-pošte, omogućuje pristup osobnim podacima koji se o njima obrađuju, informira ih o svrsi obrade osobnih podataka u kojima, vrsti obrađenih osobnih podataka, procijenjenom razdoblju obrade ili kriterijima koji se koriste za određivanje tog razdoblja. Sve promjene u točnosti korisničkih podataka ažurirat će se čim primimo obavijest. Korisnik također može u pisanom obliku zatražiti brisanje svih svojih podataka, što je LITOPS dužan učiniti.

Nastojimo odgovoriti na sve legitimne zahtjeve u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

LITOPS nastoji pružiti točne i ažurne informacije na svojoj web stranici. Ipak, ne nudi jamstvo, izričito ili podrazumijevano, za apsolutnu točnost svih podataka. LITOPS ne preuzima odgovornost za pogreške ili nedovoljno podataka na web mjestu i ni na koji način nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući probleme s vašim osobnim računalom, gubitak podataka, dobit, poslovne prilike ili poslovni prekid. Ne snosi odgovornost za neizravne, posebne, slučajne ili bilo kakve posljedične štete nastale korištenjem podataka s ove web stranice ili sa stranica koje pronađete s vezama objavljenim na web mjestu litops.hr. Također nije odgovoran za nemogućnost korištenja web stranice i veza objavljenih na njoj. LITOPS zadržava pravo promjene ili brisanja podataka na web mjestu u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Ova izjava ne ograničava odgovornost LITOPS-a u slučaju nepoštivanja zakonskih propisa Republike Hrvatske.

ENG
This website is made and owned by LITOPS, obrt za upravljanje projektima i resursima, vl. Anica Šimunec, Čalinec, 42243 Maruševec, OIB: 99200365306. Contact person for more information on personal data protection on this page is the owner of the business to e-mail info@litops.hr or info@visitnorthcroatia.com

It is in the company’s interest to protect your information and undertakes not to distribute any information without your written consent.

VISIT NORTH CROATIA and LITOPS collect user data only for the purpose of business cooperation in the following ways:

1. Directly by the users themselves in a way that the users themselves provide them to the business owners as processing managers in a certain range of data that is essential for the provision of appropriate services. In order to provide appropriate services, the user may, with consent, provide the following information necessary for the establishment of business cooperation:

a) name and surname;

b) address;

c) contact telephone and / or mobile phone number;

d) contact details of e-mail (e-mail address).

2. Automatically by visiting our web pages, which are data associated with network identifiers (Internet protocol addresses and cookie identifiers, such as Google Analytics to track user and / or customer interaction).

3. By subscribing to our e-mail list and newsletter, visitor agrees to receive information regarding past and future posts, new offers, blogs, pictures etc. To subscribe to our e-mail list, visitor has fill out Mailchimp form with his/her email address and agree to receive e-mails of such kind.

WHAT ARE COOKIES AND HOW DO THEY WORK?

A cookie is a small text file that is stored on your computer or mobile device when you visit a particular website. With cookies, a website remembers your actions and desired settings (such as login, language, font size, etc.) over a long period of time, so you do not need to re-enter them each time you return to that website.

You can control or delete cookies as you wish. For more information, visit: aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already stored on your computer, and most browser settings allow you to block the storage of cookies. If you block cookies, you may have to manually adjust some desired settings each time you visit the website, and certain services and features may not be available.

This site uses Google Analytics cookies, which primarily track site traffic and geographic location of users visiting the site.

USER RIGHTS

LITOPS, as the controller, undertakes on the basis of a submitted written request of the user, may be in the form of e-mail, provide access to personal data processed about them, inform them about the purpose of processing personal data in which they are processed, the type of personal data processed, the estimated processing period or the criteria used to determine that period. Any changes in the accuracy of user data will be updated as soon as we receive notification. The user may also request in writing the deletion of all his data, which LITOPS is obliged to do.

We strive to respond to all legitimate requests within 30 days of receiving the request.

LITOPS strives to provide accurate and up-to-date information on its website. Nevertheless, it does not offer a guarantee, express or implied, for the absolute accuracy of all information. LITOPS assumes no responsibility for errors or insufficient information on the website, and is in no way responsible for any loss or damage, including problems with your personal computer, data loss, profit, business opportunities or business interruption. It is not liable for indirect, special, accidental or any consequential damages arising from your use of information from this website or from the pages you find with links published on the litops.hr website. It is also not responsible for the inability to use the website and the links published on it. LITOPS reserves the right to change or delete the information on the website at any time without prior notice. This statement does not limit the liability of LITOPS in case of non-compliance with the legal regulations of the Republic of Croatia.